Po provedení objednávky Vám na základě hmotnosti zásilky pošleme přesnou cenu

za přepravu objednaného zboží.

Objednávka se stane závaznou až po vašem odsouhlasení ceny za dopravu.

 

 


Všeobecné obchodní podmínky platné od 10.3. 2015

 

I. Úvodní ustanovení

 

V internetovém obchodě www.zahradnictvirysanek.cz platí pro nákup zboží a služeb tyto obchodní podmínky (dále též "OP"). OP upravující vztah mezi prodávajícím, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.zahradnictvirysanek.cz, David Ryšánek, IČ: 73501603 , se sídlem Mlýnská 1097, Prachatice 38301 a kupujícím. OP jsou v souladu s právním řádem ČR a ustanovení jimi výslovně neupravená se řídí platnou legislativou zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Pro Kupující, kteří jsou spotřebiteli (jiná osoba než podnikatel, která nečiní nákup v rámci své podnikatelské činnosti), platí pro nákup též ustanovení § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 

II. Vymezení pojmů

 

Prodávající – David Ryšánek, IČ: 73501603 , se sídlem Mlýnská 1097, Prachatice 38301

Kupující – osoba, která uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem jako spotřebitel (osoba jiná než podnikatel, který tak činí v rámci své podnikatelské činnosti). Jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která nakupuje výrobky či služby od Prodávajícího. Kupující, který není ve smyslu OP spotřebitel, je podnikatel, který činí v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o poskytnutí služby, o dílo, případně jiné smlouvy upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvními stranami je na jedné straně spotřebitel/Kupující a na straně druhé Prodávající. O spotřebitelskou smlouvu se nejedná v tom případě, kdy na straně spotřebitele figuruje podnikatel, který tak činí v rámci své podnikatelské činnosti.

Uživatel – uživatelem ve smyslu OP se rozumí každá osoba, která je návštěvníkem stránek www.zahradnictvirysanek.cz.  Uživatel je povinnen chovat se tak, aby neohrozil plynulý chod a bezpečnost stránek. Jakékoliv šíření nebezpečných souborů či snaha o proniknutí do veřejně nepřístupných míst těchto stránek je zakázána.

 

 

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

 

Přístup popřípadě nákup na stránkách www.zahradnictvirysanek.cz může být podmíněn poskytnutím osobních údajů Uživatele. Prodávající se zavazuje nakládat s těmito údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování zákonem vyžadován. Získané informace nebudou poskytnuty třetím osobám. Správcem osobních údajů je Prodávající/Provozovatel stránek  www.zahradnictvirysanek.cz,  David Ryšánek, IČ: 73501603 , se sídlem Mlýnská 1097, Prachatice 38301. Použití získaných údajů může prodávající využít nad rámec pouze v případě, že získal souhlas Uživatele nebo za podmínek stanovených dále. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutou e-mailovou adresu může Prodávající využít k zasílání obchodního sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Nepřeje-li si Uživatel zasílání obchodních sdělení Prodávajícího, může projevit nesouhlas zasláním na e-mail david@zahradnictvirysanek.cz.

Poskytnuté osobní údaje budou využity k vyřízení objednávky Kupujícího a budou uschovány po dobu trvání smluvního vztahu (tzn. od zadání objednávky do konce zátuční doby). V případě údajů, které Prodávající využívá k zasílání obchodních sdělení, budou údaje uchovány do projevení nesouhlasu Uživatelem.

Prodávající tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo písemně požádat spávce o ukočení zpracování a výmaz jeho osobních údajů, vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu. Dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese david@zahradnictvirysanek.cz .

 

 

 

 

 

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 

Podmínkou platné elektronické objednávky je pravdivé vyplnění všech požadovaných údajů. Pokud Kupující s objednávkou souhlasí, klikne na tlačítko "Odeslat objednávku". Toto odeslání je závazné. Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.Odesláním objednávky Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Jakmile Kupující obdrží akceptaci objednávky Prodávajícím, je tato objednávka vůči Kupujícímu závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotnná kupní smlouva vzniká v okamžiku akceptace finální cenu Kupujícím, která zahrnuje i náklady na dopravu. Od tohoto okamžiku vznikají oběma stranám práva a povinnosti. Součástí kupní smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky. Objednávat zboží lze rovněž e-mailem obchod@zahradnictvirysanek.cz.

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany nakupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena.

O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena nejdéle do 3 týdnů.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na stránkách www.zahradnictvirysanek.cz jsou konečné, včetně DPH a vztahují se pouze na objednávky přes internet. K ceně je nutné připočíst naklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit. V případě hmotnosti zásilky do 50 kg, cena za dopravu je pěkně stanovena na 120 Kč včetně DPH. V případě zásilky těžší než 50 kg bude po provedení objednávky Kupujícímu na základě hmotnosti zásilky zaslána přesná cena za přepravu objednaného zboží. Kupní smlouva je uzavřena až po odsouhlasení konečné ceny za dopravu Kupujícím.

Kupující může zaplatit hotově, následně si osobně vyzvedne zboží na adrese Mlýnská 1097, 38301 Prachatice. Dalším způsobem platby je platba dobírkou. Zásilka je v tomto případě odeslána na adresu příjemce, který cenu zásilky uhradí při převzetí (za dobírku je příplatek 30 Kč). Nebo bankovním převodem. Prodávající zašle potřebné údaje pro platbu příjemci, kterému bude zboží vyexpedováno a předáno po přípsání fakturované částky na účet obchodu David Ryšánek – Zahradnictví.

VI. Dodací lhůta

U zboží placeného při převzetí začíná dodací lhůta běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy. V případě placení jiným způsobem než při převzetí (např. převodem z bankovního účtu), začíná dodací lhůta běžet od úplného zaplacení kupní ceny. Zboží je standardně expedováno do 5 pracovních dnů. U méně běžného nebo problematického zboží si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit v závislosti na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může Kupující stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoliv sankcí. Prodávající nezasílá zboží do zahraničí.

 

 

 

 

VII. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

Kupující, který je spotřebitelem a uskutečnil koupi zboží prostřednictvím e-shopu www.zahradnictvirysanek.cz má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu od data převzetí zboží. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů i při osobním odběru v kamenné prodejně, bylo-li zboží objednáno přes stránky e-shopu  www.zahradnictvirysanek.cz.

Kupující, který chce uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů musí informovat Prodávajícího, Davida Ryšánka,  IČ: 73501603 , se sídlem Mlýnská 1097, Prachatice 38301 a to:

  • e-mailem na adresu obchod@zahradnictvirysanek.cz,
  • poštou na adresu Prachatice , Mlýnská 1097
  • telefonicky na číslo 774 049 381

 

Právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu neplatí na smlouvy o poskytnutí služby, popřípadě smlouvy o dílo. V praxi nelze uplatnit zmíněné právo při objednávce instalace prodávaného zboží Prodávajícím.

Kupující může vrátit ve 14 denní lhůtě i použité zboží. Vrácená částka ovšem bude snížena o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

Prodávající vrátí Kupujícímu cenu, za kterou Kupující produkt pořídil sníženou o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, podle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb.. Kupující ovšem ponese své přímé náklady s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případech uvedených §1837 zákona č. 89/2012 Sb.:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 

Kupující je povinen doložit uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím příslušnými dokumenty.

 

VIII. Práva Kupujícího z vadného plnění – reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění Prodávající upravuje svým Reklamačním řádem, který je volně přístupný na stránkách www.zahradnictvirysanek.cz.

 

IX. Závěrečná ustanovení

V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že byla jeho práva porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího nebo na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

Prodávající  David Ryšánek, IČ: 73501603 , se sídlem Mlýnská 1097, Prachatice 38301 jakožto provozovatel stránek www.zahradnictvirysanek.cz je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,  autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto stránkám.

Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné na stránkách www.zahradnictvirysanek.cz. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu, který je uveden v den odeslání objednávky Kupujícím. Kupující je na tyto Obchodní podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámi.

 

 

Reklamační řád

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Tento Reklamační řád (dále také "RŘ") je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Davida Ryšánka,  IČ: 73501603 , se sídlem Mlýnská 1097, Prachatice 38301 a popisuje způsob a podmínky při uplatňování práva z vadného plnění.

Kupující je povinen se seznámit s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek (dále také "OP") a Reklamačního řádu ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy, jak je definováno ve Všeobecných obchodních podmínkách, kupující souhlasí s obsahem OP a RŘ.

Pokud RŘ nedefineuje určité pojmy, chápe se definice ve smyslu OP. Pokud pojem nedefinují ani OP, definice vychází z platné legislativy.

Prodávající vystavuje jako dokladu o záruce nákupní doklad (faktura a záruční list) s uvedením veškerých náležitostí.

Ustanovení tímto RŘ neupravená se řídí platnou legislativou.

V případě, že kupující nebude spokojen s výsledkem reklamace, může podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce, ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz


 

II. Délka záruky

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. U spotřebního zboží činí délka záruční doby 24 měsíců, nestanoví-li zákon záruční dobu kratší. Při koupi rostlinného materiálu se odpovědnost za vady řídí ustanovením §21 zákona č. 219/2003 Sb..